OBERTA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER ALS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ I D'ESTÈTICA I BELLESA AFECTATS PER LES RESTRICCIONS.

A partir de demà, dimecres 28 d'octubre a les 9 del matí, es podrà fer la sol·licitud de la línia d'incentius als sectors de la restauració i centres d'estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

Les subvencions s'adrecen a autònoms i pimes dedicades a la restauració o que siguin titulars d'un centre d'estètica i bellesa que estan obligats al tancament per les mesures de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19 a Catalunya.


La quantia de la subvenció serà de fins el 100% de les despeses subvencionables amb una quantia màxima de 1.500 euros per sol·licitant per a despeses realitzades de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020. 


Les despeses subvencionables seran despeses fixes d'estructura tals com lloguers, compres de producte, inversions en transformació digital o qualsevol altra despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents. No seran despeses subvencionables: sous i salaris, amortitzacions i rentings o qualsevol despesa de caràcter intern que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.


El termini finalitza el 17 de novembre o fins a exhaurir pressupost. El criteri d'atorgament de la subvenció serà per l'ordre cronològic de la presentació de les sol·licituds.
Les sol·licituds es podran presentar pel Canal Empresa, pàgina web del Departament d'Empresa i Coneixement o a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.  Es podrà sol·licitar a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica. Serà admès el sistema IdCAT Mòbil o DNI electrònic. 


Documentació requerida: model normalitzat del formulari de la sol·licitud que estarà disponible a partir que s'obri la convocatòria. Documentació complementària: declaració responsable i fotografia de la façana i de l’interior de l’establiment.


Les subvencions es cobraran un cop publicades les resolucions de les sol·licituds i una vegada justificades les despeses. La línia és compatible amb qualsevol línia d'ajut de l'estat o la Generalitat. 

Podeu accedir al 
vídeo de la presentació  de la subvenció així com a les preguntes freqüents. 

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Com gestionar els conflictes en l'àmbit de l'atenció a les persones (Covid19)

Els professionals que treballen en l'atenció a les persones (restauració, comerç, atenció al públic,...) sovint es troben amb conflictes amb els clients/es que incompleixen les mesures per a la contenció de la Covid-19.

Per aquest motiu,  Dipsalut ha elaborat un document que conté idees clau a l'hora de gestionar aquest tipus de conflictes i situacions de tensió. El document ha estat elaborat amb la col·laboració de Pimec Girona. 

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ORIGINALS_FLIYER_CONFLICTE_COMERCIANTS_PDF.pdf)Document per descarregar813 kB28 Descàrregues

0
0
0
s2sdefault

Decret signat el dia 26.05.2020 sobre autorització expositors comercials a l'exterior

 Adjunt decret signat el passat 26 de maig de 2020 sobre l' autorització expositors comercials a l'exterior

DECRET D'ALCALDIA
En el BOE del 14 de març de 2020  es va declarar l'estat d'alarma  per a la gestió de la  situació de  la  crisi sanitària ocasionada pel  COVID- 19  mitjancant Reial  Decret  463/2020  del  14 de març.

En el BOE  núm.  130,  de 9 de  maig de 2020,  a l'article  13  de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es determinen les mesures  relatives a la higiene dels clients en el interior  del establiments i  locals així com a mercats  a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública  a la  fase  1, determinant obligatòria  la  desinfecció  de  mans abans  d'accedir  a  l'interior  del  local,  la prohibició  d'exposar  productes  de  prova  no  destinat  a  la  venda  com  a  cosmètics o similars  que   impliquin   manipulació  directa  per  successius  clients  i   la   obligatorietat d'higienitzar la peça  de roba cada vegada que  un client la  manipuli.
En el BOE  138  del  16 de maig de 2020, a l'article  15 de l'Ordre SND/414/2020, de  16 de maig es determinen  les  mesures  relaiives a la higiene dels  clients a linteríor d'establiments  i  locals  i en els  mercats  a l'aire  lliure  o de venda  no sedentària  a la  via  pública  a la  fase  2, a  la  que el nostre municipi entrara en uns dies, mantenint les mesures  de prevenció  esmentades al parágraf precedent i establint,  a més, en el seu punt 4 que:  els establiments i locals comercials, així com els  mercats   a  l'aire  lliure  o  de  venda   no  sedentària  a  la  via  pública,   que  tinguin  zones d'autoservei,  haurà  de prestar  el servei  un treballador de l'establiment o local  o mercat  a l'aire lliure o de  venda  no  sedentària en  la  via  pública  amb  la  finalitat d'evitar  la manipulació directa dels productes per part dels clients.
En  aquests  moments, els esforços  de   I'Ajuntament  estan  destinats a  controlar  i   reduir  la propagació de la  malaltia i  evitar en la  mesura  del possible l'impacte econòmic que les  mesures derivades de l'estat alarma  afectin als nostres ciutadans,
Donada que la  exposició de  productes a  un expositor comercial col·locat  a  l'exterior  de l'establiment pot ser un element de risc de contagi de la malaltia, donat que no es pot garantir la higienització continua del producte  exposat  ni el  control  per  part  del  treballador del  cormerç minorista  de la manipulació  d'aquests productes per part deis clients  i/o vianants.
D'acord amb l'exposat:
DISPOSO:
Primer.-   Prohibir   la  exposició   de  productes   i    mercaderies  a  l'exterior  de  les   botigues   i establirnents comercials fins a nova ordre d'aquest ajuntament,  que es dictarà en funció de  les mesures  necessàries per prevenir la propagació  de l'epidèrmia  del  COVID-19.
Segon.- Suspendre   temporalment  les autoritzacions d'ocupació de via pública  destinades a  la col·locació d'expositors comercials, d'acord amb el referit al punt anterior.
Tercer.- El referit al punt anterior suposarà la reducció, i  corresponent devolució, de la taxa per ocupació de via pública per aquelles autoritzacions concedides amb anterioritat a la entrada en vigor de  l'estat d'alarma pcr tot  el  període que es prolongui  la  suspensió  de  l'ocupació  de l'espai públic exterior.
 Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
(Document signat electrónicament)

 


0
0
0
s2sdefault

Guia de bones pràctiques en al prevenció del COVID-19 per a ESTABLIMENTS sector comercial, comerç a distància i abastiment de zones rurals

Guia de bones pràctiques en al prevenció del COVID-19 per a ESTABLIMENTS sector comercial, comerç a distància i abastiment de zones rurals sense locals comercials ( venedors ambulants i/o itinerants).

Després de la Conferència Sectorial extraordinària en matèria de COMERÇ  de la Federación de Española de municipios i províncias, aquest ens ha creat dos Guíes de Bones Pràctiques dirigides als comerços:
 
La primera Guía,  MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A DISTANCIA Y ABASTECIMIENTO DE ZONAS RURALES SIN LOCALES COMERCIALES, està dirigida al desenvolupament de l'activitat de venda de productes on-line i/o per telèfon i la venda itinerant en municipis que no disposen de locals comercials. Són de gran importància les mesures referides a l'abastiment de zones rurals, ja que van dirigides als venedors ambulants i / o itinerants
La segona Guía,  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL, va dirigida als establiment comercials que resten oberts d'acord amb l'establert pel Reial Decret 463/2020. Conté, entre altres, recomanacions de protecció davant el virus, mesures d'higiene del personal, d'higiene a l'establiment, mesures organitzatives,  mesures de protecció dels treballadors/es o d'abastiment.
Per elaborar aquestes guies de bones pràctiques s'han tingut en compte les diferents instruccions i recomanacions elaborades pel Ministerio de Sanidad.
 *Fitxers adjunts a sota*

0
0
0
s2sdefault
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu