Decret signat el dia 26.05.2020 sobre autorització expositors comercials a l'exterior

 Adjunt decret signat el passat 26 de maig de 2020 sobre l' autorització expositors comercials a l'exterior

DECRET D'ALCALDIA
En el BOE del 14 de març de 2020  es va declarar l'estat d'alarma  per a la gestió de la  situació de  la  crisi sanitària ocasionada pel  COVID- 19  mitjancant Reial  Decret  463/2020  del  14 de març.

En el BOE  núm.  130,  de 9 de  maig de 2020,  a l'article  13  de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es determinen les mesures  relatives a la higiene dels clients en el interior  del establiments i  locals així com a mercats  a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública  a la  fase  1, determinant obligatòria  la  desinfecció  de  mans abans  d'accedir  a  l'interior  del  local,  la prohibició  d'exposar  productes  de  prova  no  destinat  a  la  venda  com  a  cosmètics o similars  que   impliquin   manipulació  directa  per  successius  clients  i   la   obligatorietat d'higienitzar la peça  de roba cada vegada que  un client la  manipuli.
En el BOE  138  del  16 de maig de 2020, a l'article  15 de l'Ordre SND/414/2020, de  16 de maig es determinen  les  mesures  relaiives a la higiene dels  clients a linteríor d'establiments  i  locals  i en els  mercats  a l'aire  lliure  o de venda  no sedentària  a la  via  pública  a la  fase  2, a  la  que el nostre municipi entrara en uns dies, mantenint les mesures  de prevenció  esmentades al parágraf precedent i establint,  a més, en el seu punt 4 que:  els establiments i locals comercials, així com els  mercats   a  l'aire  lliure  o  de  venda   no  sedentària  a  la  via  pública,   que  tinguin  zones d'autoservei,  haurà  de prestar  el servei  un treballador de l'establiment o local  o mercat  a l'aire lliure o de  venda  no  sedentària en  la  via  pública  amb  la  finalitat d'evitar  la manipulació directa dels productes per part dels clients.
En  aquests  moments, els esforços  de   I'Ajuntament  estan  destinats a  controlar  i   reduir  la propagació de la  malaltia i  evitar en la  mesura  del possible l'impacte econòmic que les  mesures derivades de l'estat alarma  afectin als nostres ciutadans,
Donada que la  exposició de  productes a  un expositor comercial col·locat  a  l'exterior  de l'establiment pot ser un element de risc de contagi de la malaltia, donat que no es pot garantir la higienització continua del producte  exposat  ni el  control  per  part  del  treballador del  cormerç minorista  de la manipulació  d'aquests productes per part deis clients  i/o vianants.
D'acord amb l'exposat:
DISPOSO:
Primer.-   Prohibir   la  exposició   de  productes   i    mercaderies  a  l'exterior  de  les   botigues   i establirnents comercials fins a nova ordre d'aquest ajuntament,  que es dictarà en funció de  les mesures  necessàries per prevenir la propagació  de l'epidèrmia  del  COVID-19.
Segon.- Suspendre   temporalment  les autoritzacions d'ocupació de via pública  destinades a  la col·locació d'expositors comercials, d'acord amb el referit al punt anterior.
Tercer.- El referit al punt anterior suposarà la reducció, i  corresponent devolució, de la taxa per ocupació de via pública per aquelles autoritzacions concedides amb anterioritat a la entrada en vigor de  l'estat d'alarma pcr tot  el  període que es prolongui  la  suspensió  de  l'ocupació  de l'espai públic exterior.
 Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
(Document signat electrónicament)

 


0
0
0
s2sdefault

Publicades les subvencions per a les entitats i empreses de Comerç, Serveis, Artesania i Moda - Convocatòria 2020

subvencions-555-x-431.jpg_191393041.jpg

El període de sol·licitud de les subvencions és:

Per als programes 3, 4, 5 i 6 el període és des de dijous 30 d'abril  fins a 31 de desembre de 2020 o fins a exhauriment del pressupost.

Pel que fa referència als Programes 1, 2 i 7 el termini és des de dijous 30 d'abril fins el 30 de juny.

EMPRESES

Quines despeses són subvencionables?

Les despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents.

En el programa 6, s’inclouen també les despeses subministrament.

Queden excloses:

 • Sous i salaris.
 • subministres.
 • Amortitzacions i rentings.
 • Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.
 • Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer.

Quines empreses de serveis s’hi poden acollir?

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats empresarials que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.
 • Bars i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering.

 Quines són les empreses beneficiàries i com s’ha d’acreditar la suspensió forçada de l’activitat o el descens de vendes?

Poden ser beneficiàries les empreses de comerç al detall i serveis (indicats en el punt anterior), artesania i moda, obligades a tancament pel Real Decreto 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID-19, o aquelles que hagin vist disminuïda la seva facturació, de com a mínim un 70 % respecte als mesos de març i abril de l’any anterior.

L’empresa haurà de presentar una declaració responsable acreditant la seva situació, inclosa en el formulari de sol·licitud.

S’entén com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S’entén com empreses artesanes aquelles que desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal, modificat  per l’Ordre EMO/292/2015, de 15 de setembre, per la qual s'incorporen nous oficis al Repertori de famílies d'oficis artesans. S’exclou expressament l’artesania alimentària.

S’entén com empreses de moda aquelles que comprenen activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.

Els programes 3, 4 5 i 6 són incompatibles entre sí? I amb programes de l’estat o d’altres departaments de la Generalitat?

Els programes 3 i 4 són incompatibles entre ells, i els programes 3, 5 i 6 també són incompatibles.

Aquests programes sí que són compatibles amb altres línies d’ajut de l’estat o de la Generalitat.

El 29/04/2020 s'han publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions a les entitats de l'àmbit del comerç, dels serveis, de l'artesania i de la moda per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.

Bases reguladores i convocatòries:

RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.

Accés al DOGC

Convocatòries per al sector COMERÇ

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880)

Accés al DOGC

Les subvencions tenen les línies següents:

1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
3. Programa de reactivació del comerç.
4. Programa de suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments.

Convocatòria per al sector MODA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de la moda afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503881).

Accés al DOGC

5. Programa per a la reactivació de la moda catalana.

Convocatòria ARTESANIA

RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de l'artesania afectat econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503882).

Accés al DOGC

6. Programa per a la reactivació de l’empresa artesana.
7. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç i de l’artesania

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ 


0
0
0
s2sdefault

Guia de bones pràctiques en al prevenció del COVID-19 per a ESTABLIMENTS sector comercial, comerç a distància i abastiment de zones rurals

Guia de bones pràctiques en al prevenció del COVID-19 per a ESTABLIMENTS sector comercial, comerç a distància i abastiment de zones rurals sense locals comercials ( venedors ambulants i/o itinerants).

Després de la Conferència Sectorial extraordinària en matèria de COMERÇ  de la Federación de Española de municipios i províncias, aquest ens ha creat dos Guíes de Bones Pràctiques dirigides als comerços:
 
La primera Guía,  MEDIDAS DE CONTENCIÓN DEL COVID-19 EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL A DISTANCIA Y ABASTECIMIENTO DE ZONAS RURALES SIN LOCALES COMERCIALES, està dirigida al desenvolupament de l'activitat de venda de productes on-line i/o per telèfon i la venda itinerant en municipis que no disposen de locals comercials. Són de gran importància les mesures referides a l'abastiment de zones rurals, ja que van dirigides als venedors ambulants i / o itinerants
La segona Guía,  GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR COMERCIAL, va dirigida als establiment comercials que resten oberts d'acord amb l'establert pel Reial Decret 463/2020. Conté, entre altres, recomanacions de protecció davant el virus, mesures d'higiene del personal, d'higiene a l'establiment, mesures organitzatives,  mesures de protecció dels treballadors/es o d'abastiment.
Per elaborar aquestes guies de bones pràctiques s'han tingut en compte les diferents instruccions i recomanacions elaborades pel Ministerio de Sanidad.
 *Fitxers adjunts a sota*

0
0
0
s2sdefault
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu