Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

El passat 11 de juny de 2020, al DOGC número 8152 ha sortit publicada la resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es va pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

Les subvencions estan destinades a fer efectiva la continuïtat de l'activitat de les micro i petites empreses indusrtials i de serveis a la producció, amb la finalitat de mantenir els treballadors amb contracte indefinit, que han patit pèrdues econòmiques en vertit de la declaració de l'estat d'alarma i a conseqüència dels efectes de la COVID-19

El termini per presentar la sol·licitud és de l'11 de juny al 15 de setembre 2020.

Està destinada a :

 • A les micro i petites empreses industrials
 • A les micro i petites empreses de serveis a la producció

Els requisits són:

 • Tenir  la condició de micro o petita empresa, sense tenir en compte la facturació. És a dir, tenir menys de 50 treballadors.
 • Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte del mateix període de l’any anterior.
 • En el cas d’empreses de serveis a la producció, el sector industrial ha de representar més del 50% de la seva facturació.
 • Tenir  seu social o operativa a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 • No  trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que preveu la Llei 38/2003, general de subvencions i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 • Complir els requisits que s'estableixen a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en els centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.
 • No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 • Disposar, si escau, d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals. Expressament, l’empresa beneficiària, declara l’adopció de les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels seus treballadors en l’àmbit de la pandèmia de la COVID-19.
 • Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre homes i dones.
 • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
 • No estar afectat per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • No haver estat condemnada en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit que tenia l’1 de març de 2020 almenys fins al 31 de desembre de 2020.
 • Estar adherit al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

 

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Programa de Garantia Juvenil, anualitat 2020

El passat 10 de juny de 2020, al DOGC número 8151 ha sortit publicada la resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvenció per afavorir l'autoocupació de jove inscrits de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020 de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

El termini per presentar la sol·licitud és de l'11 de juny al 15 de setembre 2020.

Aquest programa s'ha inclòs dins del pla de xoc per l'ocupació de la crisi sanitària de la COVID-19, és per això que s'ha fet un important esforç econòmic i practicament s'ha duplicat la dotació pressupostària destinada a aquests ajuts. Inicialment la convocatòria surt per un import de 6.125.000 euros ampliable fins a 15.000.000 euros.

A grans trets es mantenenen les condicions del programa de l'edició de l'any anterior. En aquest sentit, l'import a atorgar continua sent de 10.000 euros per cada jove inscrit al registre de Garantia Juvenil que es doni d'alta d'autònom per un període de 12 mesos ininterromputs. L'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut és des de l'1 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ

 


0
0
0
s2sdefault

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

El passat 8 de juny de 2020, al DOGC número 8149 ha sortit publicada la resolució TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022.

El termini per a la presentació dels formularis de sol.licitud és del 9 de juny de 2020 al 31 de desembre de 2022.

Poder ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa
 • Les societats laborals
 • Les federacions de les entitats de l'economia social
 • Les societats agràries de transformació
 • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aqeusts, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
 • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Decret signat el dia 26.05.2020 sobre autorització expositors comercials a l'exterior

 Adjunt decret signat el passat 26 de maig de 2020 sobre l' autorització expositors comercials a l'exterior

DECRET D'ALCALDIA
En el BOE del 14 de març de 2020  es va declarar l'estat d'alarma  per a la gestió de la  situació de  la  crisi sanitària ocasionada pel  COVID- 19  mitjancant Reial  Decret  463/2020  del  14 de març.

En el BOE  núm.  130,  de 9 de  maig de 2020,  a l'article  13  de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es determinen les mesures  relatives a la higiene dels clients en el interior  del establiments i  locals així com a mercats  a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública  a la  fase  1, determinant obligatòria  la  desinfecció  de  mans abans  d'accedir  a  l'interior  del  local,  la prohibició  d'exposar  productes  de  prova  no  destinat  a  la  venda  com  a  cosmètics o similars  que   impliquin   manipulació  directa  per  successius  clients  i   la   obligatorietat d'higienitzar la peça  de roba cada vegada que  un client la  manipuli.
En el BOE  138  del  16 de maig de 2020, a l'article  15 de l'Ordre SND/414/2020, de  16 de maig es determinen  les  mesures  relaiives a la higiene dels  clients a linteríor d'establiments  i  locals  i en els  mercats  a l'aire  lliure  o de venda  no sedentària  a la  via  pública  a la  fase  2, a  la  que el nostre municipi entrara en uns dies, mantenint les mesures  de prevenció  esmentades al parágraf precedent i establint,  a més, en el seu punt 4 que:  els establiments i locals comercials, així com els  mercats   a  l'aire  lliure  o  de  venda   no  sedentària  a  la  via  pública,   que  tinguin  zones d'autoservei,  haurà  de prestar  el servei  un treballador de l'establiment o local  o mercat  a l'aire lliure o de  venda  no  sedentària en  la  via  pública  amb  la  finalitat d'evitar  la manipulació directa dels productes per part dels clients.
En  aquests  moments, els esforços  de   I'Ajuntament  estan  destinats a  controlar  i   reduir  la propagació de la  malaltia i  evitar en la  mesura  del possible l'impacte econòmic que les  mesures derivades de l'estat alarma  afectin als nostres ciutadans,
Donada que la  exposició de  productes a  un expositor comercial col·locat  a  l'exterior  de l'establiment pot ser un element de risc de contagi de la malaltia, donat que no es pot garantir la higienització continua del producte  exposat  ni el  control  per  part  del  treballador del  cormerç minorista  de la manipulació  d'aquests productes per part deis clients  i/o vianants.
D'acord amb l'exposat:
DISPOSO:
Primer.-   Prohibir   la  exposició   de  productes   i    mercaderies  a  l'exterior  de  les   botigues   i establirnents comercials fins a nova ordre d'aquest ajuntament,  que es dictarà en funció de  les mesures  necessàries per prevenir la propagació  de l'epidèrmia  del  COVID-19.
Segon.- Suspendre   temporalment  les autoritzacions d'ocupació de via pública  destinades a  la col·locació d'expositors comercials, d'acord amb el referit al punt anterior.
Tercer.- El referit al punt anterior suposarà la reducció, i  corresponent devolució, de la taxa per ocupació de via pública per aquelles autoritzacions concedides amb anterioritat a la entrada en vigor de  l'estat d'alarma pcr tot  el  període que es prolongui  la  suspensió  de  l'ocupació  de l'espai públic exterior.
 Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
(Document signat electrónicament)

 


0
0
0
s2sdefault

Nou subsidi extraordinari per a les persones integrades al Sistema especial per a treballadores de la lllar

El govern estatal va aprovar un subsidi extraordinari per afavorir les persones treballadores de la llar (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març). El proppassat 4 de maig es publicava la Resolució que desenvolupa el procediment per sol·licitar-lo. És un subsidi extraordinari per protegir a les persones que pertanyen al Sistema Especial per a Treballadores de la Llar i que a causa del COVID-19 se’ls ha extingit el contracte laboral o han deixat de prestar serveis total o parcialment. Aquest subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d’atur, atès que no cotitza per aquesta contingència.

La resolució de 30 d’abril de 2020 BOE número 124,estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi.

En aquest enllaç https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html hi trobareu tota la informació i la documentació necessària per poder realitzar la sol·licitud.

 

 

 

 

 

 

 


0
0
0
s2sdefault
 • 1
 • 2
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu