Com gestionar els conflictes en l'àmbit de l'atenció a les persones (Covid19)

Els professionals que treballen en l'atenció a les persones (restauració, comerç, atenció al públic,...) sovint es troben amb conflictes amb els clients/es que incompleixen les mesures per a la contenció de la Covid-19.

Per aquest motiu,  Dipsalut ha elaborat un document que conté idees clau a l'hora de gestionar aquest tipus de conflictes i situacions de tensió. El document ha estat elaborat amb la col·laboració de Pimec Girona. 

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (ORIGINALS_FLIYER_CONFLICTE_COMERCIANTS_PDF.pdf)Document per descarregar813 kB

0
0
0
s2sdefault

Subvencions per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes per l'any 2020

El passat 30 de juliol de 2020, al DOGC número 8189 ha sortit publicada la resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

Objecte i finalitat:
L'objecte del present ajut és el manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma.

El compromís, entre d'altres, dels beneficiaris de l'ajut és matenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'otorgament de l'ajut. 

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, és a dir, les sol·licituds s'instruiran per odre de presentació i fins l'exhauriment del pressupost. 

Termini de presentació de sol·licituds:
El termini comença a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la present convocatòria ( 31 de juliol) fins el 30 de setembre de 2020, ambós inclosos.

Està destinada a :
Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social ( RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadors que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Quantia de la subvenció:
La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

El passat 8 de juny de 2020, al DOGC número 8149 ha sortit publicada la resolució TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022.

El termini per a la presentació dels formularis de sol.licitud és del 9 de juny de 2020 al 31 de desembre de 2022.

Poder ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

  • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa
  • Les societats laborals
  • Les federacions de les entitats de l'economia social
  • Les societats agràries de transformació
  • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aqeusts, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
  • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
  • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Decret signat el dia 26.05.2020 sobre autorització expositors comercials a l'exterior

 Adjunt decret signat el passat 26 de maig de 2020 sobre l' autorització expositors comercials a l'exterior

DECRET D'ALCALDIA
En el BOE del 14 de març de 2020  es va declarar l'estat d'alarma  per a la gestió de la  situació de  la  crisi sanitària ocasionada pel  COVID- 19  mitjancant Reial  Decret  463/2020  del  14 de març.

En el BOE  núm.  130,  de 9 de  maig de 2020,  a l'article  13  de l'Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es determinen les mesures  relatives a la higiene dels clients en el interior  del establiments i  locals així com a mercats  a l'aire lliure o de venda no sedentària a la via pública  a la  fase  1, determinant obligatòria  la  desinfecció  de  mans abans  d'accedir  a  l'interior  del  local,  la prohibició  d'exposar  productes  de  prova  no  destinat  a  la  venda  com  a  cosmètics o similars  que   impliquin   manipulació  directa  per  successius  clients  i   la   obligatorietat d'higienitzar la peça  de roba cada vegada que  un client la  manipuli.
En el BOE  138  del  16 de maig de 2020, a l'article  15 de l'Ordre SND/414/2020, de  16 de maig es determinen  les  mesures  relaiives a la higiene dels  clients a linteríor d'establiments  i  locals  i en els  mercats  a l'aire  lliure  o de venda  no sedentària  a la  via  pública  a la  fase  2, a  la  que el nostre municipi entrara en uns dies, mantenint les mesures  de prevenció  esmentades al parágraf precedent i establint,  a més, en el seu punt 4 que:  els establiments i locals comercials, així com els  mercats   a  l'aire  lliure  o  de  venda   no  sedentària  a  la  via  pública,   que  tinguin  zones d'autoservei,  haurà  de prestar  el servei  un treballador de l'establiment o local  o mercat  a l'aire lliure o de  venda  no  sedentària en  la  via  pública  amb  la  finalitat d'evitar  la manipulació directa dels productes per part dels clients.
En  aquests  moments, els esforços  de   I'Ajuntament  estan  destinats a  controlar  i   reduir  la propagació de la  malaltia i  evitar en la  mesura  del possible l'impacte econòmic que les  mesures derivades de l'estat alarma  afectin als nostres ciutadans,
Donada que la  exposició de  productes a  un expositor comercial col·locat  a  l'exterior  de l'establiment pot ser un element de risc de contagi de la malaltia, donat que no es pot garantir la higienització continua del producte  exposat  ni el  control  per  part  del  treballador del  cormerç minorista  de la manipulació  d'aquests productes per part deis clients  i/o vianants.
D'acord amb l'exposat:
DISPOSO:
Primer.-   Prohibir   la  exposició   de  productes   i    mercaderies  a  l'exterior  de  les   botigues   i establirnents comercials fins a nova ordre d'aquest ajuntament,  que es dictarà en funció de  les mesures  necessàries per prevenir la propagació  de l'epidèrmia  del  COVID-19.
Segon.- Suspendre   temporalment  les autoritzacions d'ocupació de via pública  destinades a  la col·locació d'expositors comercials, d'acord amb el referit al punt anterior.
Tercer.- El referit al punt anterior suposarà la reducció, i  corresponent devolució, de la taxa per ocupació de via pública per aquelles autoritzacions concedides amb anterioritat a la entrada en vigor de  l'estat d'alarma pcr tot  el  període que es prolongui  la  suspensió  de  l'ocupació  de l'espai públic exterior.
 Ho mana i signa l'alcalde, en la data a dalt assenyalada, i ho certifica el secretari.
(Document signat electrónicament)

 


0
0
0
s2sdefault

Nou subsidi extraordinari per a les persones integrades al Sistema especial per a treballadores de la lllar

El govern estatal va aprovar un subsidi extraordinari per afavorir les persones treballadores de la llar (Reial decret llei 11/2020, de 31 de març). El proppassat 4 de maig es publicava la Resolució que desenvolupa el procediment per sol·licitar-lo. És un subsidi extraordinari per protegir a les persones que pertanyen al Sistema Especial per a Treballadores de la Llar i que a causa del COVID-19 se’ls ha extingit el contracte laboral o han deixat de prestar serveis total o parcialment. Aquest subsidi vol pal·liar el fet que aquest col·lectiu no té dret a percebre la prestació d’atur, atès que no cotitza per aquesta contingència.

La resolució de 30 d’abril de 2020 BOE número 124,estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi.

En aquest enllaç https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/subsidio-extraordinario-personas-empleadas-hogar.html hi trobareu tota la informació i la documentació necessària per poder realitzar la sol·licitud.

 

 

 

 

 

 

 


0
0
0
s2sdefault
  • 1
  • 2
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu