Subvencions per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes per l'any 2020

El passat 30 de juliol de 2020, al DOGC número 8189 ha sortit publicada la resolució TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts extraordinaris, per a l'any 2020, per al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes.

Objecte i finalitat:
L'objecte del present ajut és el manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que tinguin fins a 10 persones treballadores a la seva plantilla hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma.

El compromís, entre d'altres, dels beneficiaris de l'ajut és matenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'otorgament de l'ajut. 

El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, és a dir, les sol·licituds s'instruiran per odre de presentació i fins l'exhauriment del pressupost. 

Termini de presentació de sol·licituds:
El termini comença a partir de l'endemà de la publicació al DOGC de la present convocatòria ( 31 de juliol) fins el 30 de setembre de 2020, ambós inclosos.

Està destinada a :
Les entitats beneficiàries dels ajuts són les microempreses, constituïdes legalment, i les persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social ( RETA) o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadors que hagin vist suspesa la seva activitat per raó de la declaració de l'estat d'alarma regulat al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Quantia de la subvenció:
La quantia de la subvenció és un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per un màxim de tres unitats de mòdul

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

El passat 8 de juny de 2020, al DOGC número 8149 ha sortit publicada la resolució TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022.

El termini per a la presentació dels formularis de sol.licitud és del 9 de juny de 2020 al 31 de desembre de 2022.

Poder ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

  • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa
  • Les societats laborals
  • Les federacions de les entitats de l'economia social
  • Les societats agràries de transformació
  • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aqeusts, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
  • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
  • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu