Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

El passat 11 de juny de 2020, al DOGC número 8152 ha sortit publicada la resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es va pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

Les subvencions estan destinades a fer efectiva la continuïtat de l'activitat de les micro i petites empreses indusrtials i de serveis a la producció, amb la finalitat de mantenir els treballadors amb contracte indefinit, que han patit pèrdues econòmiques en vertit de la declaració de l'estat d'alarma i a conseqüència dels efectes de la COVID-19

El termini per presentar la sol·licitud és de l'11 de juny al 15 de setembre 2020.

Està destinada a :

 • A les micro i petites empreses industrials
 • A les micro i petites empreses de serveis a la producció

Els requisits són:

 • Tenir  la condició de micro o petita empresa, sense tenir en compte la facturació. És a dir, tenir menys de 50 treballadors.
 • Haver patit una reducció superior al 33 % de la facturació durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte del mateix període de l’any anterior.
 • En el cas d’empreses de serveis a la producció, el sector industrial ha de representar més del 50% de la seva facturació.
 • Tenir  seu social o operativa a Catalunya.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 • No  trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari/ària que preveu la Llei 38/2003, general de subvencions i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
 • Complir els requisits que s'estableixen a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • Indicar els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en els centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Aquest requisit només és aplicable en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a 25 persones.
 • No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 • Disposar, si escau, d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció de riscos laborals. Expressament, l’empresa beneficiària, declara l’adopció de les mesures de protecció necessàries per a la seguretat dels seus treballadors en l’àmbit de la pandèmia de la COVID-19.
 • Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral entre homes i dones.
 • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut percebut il·legal i incompatible amb el mercat interior (a excepció dels ajuts destinats a reparar els perjudicis causats per determinats desastres naturals).
 • No estar afectat per cap de les situacions següents: incidències amb el Registre d’Acceptacions Impagades (RAI), amb l’Associació Nacional d’Establiments Financers de Crèdit (ASNF) o de caràcter judicial o fons propis negatius.
 • No haver estat condemnada en sentència ferma, ni la persona jurídica sol·licitant ni les persones físiques adscrites a l’execució de l’activitat subvencionada, per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, així com per tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual, incloent-hi la pornografia.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Mantenir els llocs de treball amb contracte indefinit que tenia l’1 de març de 2020 almenys fins al 31 de desembre de 2020.
 • Estar adherit al codi ètic que figura com a annex a l'Acord GOV/85/2016, de 28 de juny.

 

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault

Programa de Garantia Juvenil, anualitat 2020

El passat 10 de juny de 2020, al DOGC número 8151 ha sortit publicada la resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre convocatòria per a la concessió de subvenció per afavorir l'autoocupació de jove inscrits de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020 de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

El termini per presentar la sol·licitud és de l'11 de juny al 15 de setembre 2020.

Aquest programa s'ha inclòs dins del pla de xoc per l'ocupació de la crisi sanitària de la COVID-19, és per això que s'ha fet un important esforç econòmic i practicament s'ha duplicat la dotació pressupostària destinada a aquests ajuts. Inicialment la convocatòria surt per un import de 6.125.000 euros ampliable fins a 15.000.000 euros.

A grans trets es mantenenen les condicions del programa de l'edició de l'any anterior. En aquest sentit, l'import a atorgar continua sent de 10.000 euros per cada jove inscrit al registre de Garantia Juvenil que es doni d'alta d'autònom per un període de 12 mesos ininterromputs. L'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut és des de l'1 de setembre de 2019 fins al 15 de setembre de 2020.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ

 


0
0
0
s2sdefault

Ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses d'economia social

El passat 8 de juny de 2020, al DOGC número 8149 ha sortit publicada la resolució TSF/1222/2020, de 18 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per al finançament de les empreses de l'economia social per als anys 2020-2022.

El termini per a la presentació dels formularis de sol.licitud és del 9 de juny de 2020 al 31 de desembre de 2022.

Poder ser beneficiàries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o activitat a Catalunya següents:

 • Les empreses que tinguin forma de societat cooperativa
 • Les societats laborals
 • Les federacions de les entitats de l'economia social
 • Les societats agràries de transformació
 • Les empreses d'inserció, els centres especials de treball i les entitats promotores d'aqeusts, com a empreses que actuen en el mercat protegit de treball i que tenen com a objectiu la integració laboral de persones amb discapacitat i amb risc d'exclusió social.
 • Les persones físiques, en cas d'aportació de capital a entitats amb alguna de les formes jurídiques previstes.
 • Les fundacions i les associacions que realitzin una activitat econòmica inscrites al Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

TOTA LA INFORMACIÓ AQUÍ


0
0
0
s2sdefault
Diputació de Girona
Catalunya emprèn
Fons Social Europeu